Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt företag. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende hos oss bättre.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas i våra skyddade databaser och enligt lag i minst sju år.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med Skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mejl på info@trmiljoservice.com eller via telefon 040-897 20. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. För att läsa mer om GDPR kan du klicka på följande link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679